سه‌شنبه 5 دسامبر 2023

نمونه سوال word با جواب برای icdl 1

نمونه سوال word با جواب موضوع این بخش از وبلاگ عارف رایانه است. word یکی از مهارت های چهارگانه icdl 1 است که برای کار با کامپیوتر همه باید آن را بلد باشند. اگر قصد داریم مدرک icdl 1 را هم بگیرید باید با مبحث ورد حسابی اشنا شوید. در این بخش چند نمونه سوال word با جواب را برای شما آماده کرده ایم.

نمونه سوال word با جواب
نمونه سوال word با جواب

نمونه سوال word با جواب و نمونه سوال ورد

1-کدام نوار برای رسم اشکال هندسی و خطوط………….بهکار می رود؟

الف)Scrool bar        ب)Status bar                 ج)Drawing                    د)Standard

2-کدام یک ا زموارد زیر سند جدید ایجاد می کند؟

الف)File/New ب)Ctrl+N              ج)انتخاب دکمه Newاز نوارابزار       ج)همه موارد

3-کدامیک ازگزینه ها برای ذخیره سند برای بار دوم و با نام جدید می باشد؟

الف)File/Save as   ب) File/Print                 ج) File/Save      د)هیچکدام

4-برای انتخاب کل متن به وسیله صفحه کلید،کلیدهای…………….را همزمان می فشاریم و یا از منویEditگزینه………. نمونه سوال word با جواب

انتخاب می کنیم؟

الف)Alt+A.Select all         ب)Ctrl+A.Justify           ج)Ctrl+C.Pasteد)Ctrl+A.Select all

5-برای نمایش فایل جاری به همان صورتی که چاپ می شود از ………..یا ……………گزینه Print Previewرا انتخاب می کنیم؟ نمونه سوال word با جواب

الف)نوارمنو/نوار قالب بندی       ب)نوار ابزار           ج)نوار ابزار/File               د)Tools/Edit

6-کلیدهای Ctrl+Enterکدامیک از فرمانهای زیر را اجرا می کنند؟

الف)ایجاد صفحه جدید      ب)ذخیره سند جاری          ج)بازکردن یک فایل         د)ایجاد سطر جدید

7-جهت ادغام دو سطر در یک سطر کدام کلید این وظیفه را بر عهده دارد؟

الف)Ctrl                     ب)Delet                 ج)Back Space                          د)Ctrl+

8-به منظور کپی کردن قالب بندی متن از یک قسمت به قسمت دیگر از ابزار………….. .استفاده می شو.د؟ نمونه سوال word با جواب

الف)Border                ب) Underline                ج)Format painter                     د)Contents

9-کدام گزینه جهت مخفی کردن و ظاهر کردن نوارها استفاده می شود؟

الف) View/Toolbar                                         ب)View/header and footer

ج) Format/Bordre and Shading                      د)View/Taskbar

10-برای تغییر متن از حالت فارسی به انگلیسی و بالعکس کدام مورد صحیح می باشد؟

الف)Ctrl+a                ب)Alt+Space         ج)Alt+Shift                   د)Ctrl+Enter

11-جهت ایجاد کادر دور صفحه یا دور متن انتخابی کدامیک از گزینه های زیر را انتخاب می کنیم؟

الف)Format/ Bullet and numbers                     ب)Tools/Border and Shading

ج)Format/Border and Shading                       د)View/Toolbar

12-اجرای برنامه Wordاز طریق کدام روش صورت می پذیرد؟ نمونه سوال word با جواب

الف)دابل کلیک بر روی آیکن مورد نظر                    ب)Start/All program/word

ج)انتخاب آیکن/کلیک راست/Open                       د)همه موارد

13-کدام یک از عناوین زیر مربوط به نوارابزار قالب بندی می باشد؟

الف)Title bar                ب)menubar                   ج)Standard                  د)Formating

14-نوار عنوان شامل کدامیک از موارد زیر نمی باشد؟

الف)Maxximize                      ب)File,Edit,View          ج)Minimize                  د)Close

15-جهت فعال سازی نوار ابزار(استانداردوقالب بندی و…)کدام مورد صحیح می باشد؟

الف)File/Print preview                        ب)Format/Bordre and Shading

ج)View/Ruker                                   د)View/Toolbar

امیدواریم از این بخش از وبلاگ عارف رایانه بهره برده باشید.

About

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *