بخشRun
دستورات لازم در بخشRun به سرعت کاربر کمک می کند . مثلا با تایپ دستور DISKMGMT در بخشrun برنامه مدیریت دیسک شما اجرا شده و شما را در مدیریت دیسک سخت راهنمایی خواهد کرد . ویا هر یک از پارتیشن ها را حذف نمایید .یا دستور EDUCEDIT شما را در ایجاد یک کاراکتر یا ویرایش یک کاراکتر هدایت می کند .