فشرده سازی فایل
نرم افزار izarc که نام دیگر آن IZip است یک نرم افزار کاربردیست که از تمامی فرمت پشتیبانی کرده و وظیفه ی فشرده سازی را بر عهده دارد.