جی پی اس
بخش فضایی GPS از ۲۴ ماهواره تشکیل گردیده که در مداری به فاصله ۲۰۰۰۰ کیلومتر از سطح کره زمین در حال در حال دور زدن اطراف کره زمین هستند . جی پی اس یا gps با توجه به مقایسه زمان ارسال و دریافت سیگنال به وسیله ماهواره فعالیت می کند . اختلاف زمان مشخص می کند که گیرنده GPS چقدر از ماهواره فاصله دارد .