پردازنده جدید ARM با نام Cortex-A35
Cortex-A35 دارای اندازه ای ۲۵ درصد کوچک تر از A53 است و در نتیجع مصرف انرژی اش 32 درصد کمتر شده . بنابراین به نظر می رسد A35 بتواند نه تنها برای A53 یگ جایگزین ایده آل باشد ، بلکه مدل های A5 و A7 را نیز از پیش رو بردارد. بر اساس آزمایشات انجام شده ، A35 توانسته عملکرد A7 را چهل درصد بهبود بدهد و هم