بازیابی پسورد
خبر خوشحال کننده ای که میخواهیم بدهیم این است که اگر از ویندوز هفت یا هشت استفاده میکنید براحتی میتوانید با کمک یک usb موسوم به Reset disk برای بازیابی پسورد های از یاد رفته اقدام کنید .