معایب گوشی گلکسی نوت 3
برای حل مشکل قطع تماس شما باید اگر گوشی تان قطع شد ادامه تماستان را با گوشی شخصی دیگر بگیرید . اگر با ان گوشی هم نشد تماس بگیرید یعنی مشکل از گوشی شما نیست و مشکل از انتن دهی است .