پروتزی
پای پروتزی مصنوعی با بهره گیری از حس گرهایی که در ساختار آن قرار گرفته ، سیگنال هایی را به عضو مصنوعی می فرستند و عضو مصنوعی قادر می شود که با کمک ذهن کاربر و به صورت ناخودآگاه سریع تر و طبیعی تر به فرمان عمل کند و حرکت کند .