کشتی هوایی
این کشتی هوایی غول پیکر می تواند ده تن را در مسیری حدود هزار و پانصد مایل جابجا کند و همینطور طی پنج روز در حالت شناور قرار بگیرد . رادار تشخیص وضعیت آب و هوا برای جلوگیری از حادثه از امکانات متنوع دیگر این کشتی هوایی می باشد .