پیکسل سوخته
صفحه نمایش موبایل یا کامپیوتر از هزاران پیکسل تشکیل شده است و هر پیکسل خود شامل سه زیر پیکسل(ساب پیکسل) RGB می باشد .پیکسل سوخته یا Dead pixe به پیکسلی گفته می شود که همیشه خاموش باشد و رنگ آن سیاه شود .