پیام
با استفاده نرم افزار سامانه پیام کوتاه می‌توانید نسبت به ارسال پیامک تبلیغاتی یا اطلاع رسانی به مناطق مختلف تعدادی از شهرها اقدام نمایید. در ارسال منطقه ای لیست مناطق همراه با تعداد شماره‌های موجود در دسترستان است و بعد از انتخاب منطقه می توانید پیامها را ارسال کنید .