ویژگی کارآفرین
از ویژگی کارآفرین تعیین هدف و مسیر مشخص است . کارآفرینان هدف مشخصی برای خودشان دارند . انها هدایت و رهبری را بر عهده دارند، آنها هدف و مسیر مخصوص به خود را دنبال می‎کنند تا به خواسته‎هایشان برسند.