ویروس های کامپیوتری
کار کرد ویروس ILOVEYOU اینگونه بود که ایمیلی با عنوان ILOVEYOU برای افراد ارسال میشد . افراد هم فکر میکردند نامه عاشقانه برایشان ارسال شده و با دقت ان را باز می کردند . این ایمیل فایل ضمیمه ای داشت که این افراد انها را هم باز میکردندو در نتیجه این ویروس وارد سیستم می شد.