هک شدن در تلگرام
یادتان باشد که هر کسی با ایدی تلگرام به شما پیام داد از تلگرام نیست . هرفردی میتواند عکس و اسم تلگرام را برای خود بگذارد.