زندگی کارمندی
برای حل مشکلات و خطرات زندگی کارمندی حداقل روزی یک ساعت ورزش کنید . تاجایی که میتوانید پیاده روی کنید . اگر در توانتان نیست در خانه یا حیاط یا هرجای دیگری کمی نرمش کنید .مشکل دیگر نیز خیره شدن مدام به کامپیوتر است که باید در فاصله های کوتاه از جا بلند شوند به نقطه دیگر خیره شوند .