پست
قراردادن موارد زیر در امانات پستی ممنوع است: قرار‌دادن مکاتبات دارای جنبه شخصی، در داخل مرسولات با نرخ مخفف (امانات، بسته‌های کوچک، مطبوعات، مرسولات نابینایان و ...) قراردادن حیوانات زنده در تمام انواع مرسولات ممنوع است.