مدیریت سیستم های اطلاعاتی
صاحب نظران مدیریت سیستم های اطلاعاتی MIS بايستي در زمينه تکنولوژي‌هاي اطلاعاتي به‌روز بوده, صاحب توانمنديهاي پايه‌اي تکنيکي باشد تا بتوانند در انتخاب تکنولوژي مناسب در جهت پياده‌سازي سيستم کامپيوتري مورد نياز تصميم بگيرند. بدين منظور است که رشته تحصيلي MIS ترکيبي است از دروس کامپيوتري و تجاری .