محاسبه حجم عکس
با کمک از فتوشاپ می توان ، مود رنگی یک تصویر را به یکی از انواع – Grayscale-RGB-Indexed-CMYK تغییر داد. فرمول کلی محاسبه حجم عکس در یک مود رنگی خاص به صورت زیر است: Width x Height x M . منظور از Width، طول عکس در واحد Pixels است.