فیس بوک
در فیس بوک می توانید اتاق مشترک دوستان داشته باشید . همچنین یک صفحه شخصی با کلیه امکانات به شما تعلق می گیرد . برای تبلیغات هم از فیس بوک استفاده می شود . هر کاربری در فیس بوک یک صفحه شخصی برای خود دارد که پیغام های شخصی خود را در این صفحه مشاهده می کند.