فناوری های پوشیدنی
فناوری های پوشیدنی چشم سوم نابینایان از فناوری های پوشیدنی که طرفداران خاص خود را دارد . معرفی خط بریل به عنوان یک خط اختصاصی برای نابینایان، دنیایی جدید را پیش روی این افراد گشود و توانست بسیاری از محدودیت هایی را که این افراد با آن مواجه بودند، از میان بردارد.