هولولنز
در پروژه Sidekick از دو واحد هولولنز به عنوان بخشی از ماموریت SpaceX به صورت رسمی استفاده شد. با این حال دستگاه مایکروسافت در جاذبه صفر تست شده است. با استفاده از جت سبک و بی وزن Wonder C9 ناسا هردو توسعه دهندگان مایکروسافت و فضانوردان در خصوص پروژه Sidekick قادرند تجربه کافی را بدست آورند .