ضدکودک ساختن آی‌فون
ضدکودک ساختن آی‌فون یکی از دغدغه های اصلی والدین و سایر افراد می باشد . برای ضدکودک ساختن آی‌فون می توانید از بخش محدودیت های (Restrictions) اپل استفاده کنید تا کنجکاوی فرزندتان مشکل ساز نشود.