سرعت بوت
وقتی که کاربر منتظر بوت یا Boot شدن سیستم خود و بالا آمدن ویندوز آن هست ، گاهی یکی از طولانی ترین انتظارات به نظر می رسد و زمان زیادی از وی به هدر می رود .بنابراین باید به دنبال روشهایی باشید تا سرعت بوت شدن و بالا امدن را برایتان افزیش دهد .