افزایش سرعت اینترنت
برای افزایش سرعت اینترنت مودم را در مرکز خانه قرار دهید . حتی اگر سیستم اتصال به ان کوتاه هست سیم بزرگتر تهیه کنید. این امر در افزایش سرعت تاثیر زیادی دارد.