نرم افزار دروغ سنج
نرم افزار دروغ سنج اکثر دروغ ها یعنی حدود 75 درصد را تشخیص خواهد داد . یکی از کاربردهای نرم افزار دروغ سنج برای تشخیص شهادت افراد در دادگاه ها و موارد اینچنینی می باشد. نرم افزار دروغ سنج Lie Detector Polygraph یک برنامه بسیار جالب برای تشخیص دروغ یا راست بودن است .