حذف اکانت تلگرام
در اولین مرحله از مراحل حذف اکانت تلگرام باید به آدرس my.telegram.org/deactivate بروید. در مرحله دوم از مراحل حذف اکانت تلگرام پس از ورود به آدرس بالا که مربوط به سرویس تلگرام می باشد, از شما شماره موبایل خواسته می شود که باید شماره موبایلی که در تلگرام فعالیت دارید را وارد کنید.