قطع شدن وایفای موبایل
یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر قطع شدن وایفای موبایل، استفاده از برنامه های کاهش مصرف باتری است. این برنامه ها انواع شبکه های موبایل را هنگام قفل شدن صفحه نمایش خاموش می کند تا باتری کم تر مصرف شود.