افزایش حافظه
یک راه برای افزایش حافظه شبیه سازی مغز است. حتی دانشمندان و محققان دریافته اند که با استفاده از شبیه سازی مغز می توان علاوه بر افزایش حافظه ، عملکرد ورزشکاران را بهبود بخشید و قوای فیزیکی آن ها را افزایش دهند تا دیر تر خسته شوند و کیفیت فعالیتشان را بهبود بخشند .