ترفندهای اکسل
برای ساخت یک چارت، داده ها را همراه با هدرهای ستون(1) در اکسل وارد نمائید و Insert > Chart > Chart Type را انتنخاب نمائید(2). اکسل 2013 شامل بخش چارت های پیشنهادی (Recommended Charts) (3)همراه با طرح های مبتنی بر نوع داده هایست که با آن ها کار می کنید.