بیماری های فضانوردان
مسافران فضا در کمین خطر بیماری های قلبی هستند . تابش کیهانی عامل مرگ و میر بالا و بیماری‌های قلبی فضانوردان می شود . میزان و نرخ مرگ مرتبط با بیماری‌های قلبی در میان فضانوردان آپولو حدود چهار تا پنج برابر بیشتر فضانوردانی بود که در همان زمان به مدار زیر زمین سفر کرده بودند.