برنامه شبیه ساز شبکه
برنامه شبیه ساز شبکه opnet یا نرم افزار opnet یکی از نرم افزارهای مهم و کاربردی برای شبیه سازی شبکه است که ویژگیهای مثبت زیادی نسبت به سایر نرم افزار های شبیه ساز شبکه دارد. برنامه شبیه ساز شبکه opnet یا نرم افزار opnet modeler موجب سرعت بخشیدن به روند تحقیق و توسعه برای تحلیل و طراحی شبکه های ارتبا