ریکاوری پیام های تلگرام
یک راه برای ریکاوری پیام های تلگرام رفتن به پوشه ی عکس های ذخیره شده است . این پوشه اطلاعات شما را حتی بعد از پاک شدن تلگرام نیز نگه می دارد .