عکس اولین کامپیوتر ایران
اولین کامپیوتر ایران در تیر ماه سال 1341 وارد کشور ایران شد. به محض ورود کامپیوتر در ایران امیر عباس هویدا یک کامپیوتر شخصی در محل کارش قرار داد. کسی نمی داند که هویدا کار کردن با کامپیوتر را چه زمانی اموخته است.