ماهواره مصنوعی
ماهواره مصنوعی وسیله ای است که دایما اطراف مداری دور زمین می گردد و توسط انسان اختراع شده است . ماهواره مصنوعی به انواع مختلفی تقسیم می شود . این تقسیم بندی بر اساس نوع ماموریت انهاست . طبق این تقسیم بندی شش نوع ماهواره مصنوعی وجود دارد :