کار با ماشین حساب مهندسی
در اموزش کار با ماشین حساب مهندسی آمده است که برای روشن کردن ماشین حساب مهندسی ، دکمه [AC/ON] و برای خاموش کردن آن از دکمه [OFF] استفاده می کنیم . همچنین به منظور صفر کردن سطر محاسبه نیز دکمه AC/ON بکار می رود .