ساخت جیمیل
در مرحله اول برای ساخت یک جیمیل وارد سایت جیمیل (www.Gmail.com) شوید . سپس روی CREATE AN ACCOUNT کلیک کنید .