الکترونیک
در اینده ای نه چندان دور الکترونیک می‌تواند از مولکول‌ها در انجام محاسبات استفاده کند. بنابراین چنین ذرات ریزی می‌توانند وظایفی را بر عهده بگیرند که در حال حاضر برای مثال با ترانزیستورهای سیلیکونی انجام می‌شود.