افزودن چک باکس در ورد
برای حالت افزودن چک باکس در ورد برای اسناد الکترونیک و ایجاد فرم‌های الکترونیک با قابلیت تکمیل از سوی کاربر ‌باید از ابزار توسعه‌دهندگان استفاده کنید.در اولین مرحله باید به منوی File بروید سپس روی Options کلیک کنید.