اثرانگشت
این تست، به دنبال دو متابولیزم در اثر انگشت می گردد : Benzoylecgonine . Methylecgonine . این دومتابولیزم قابل یافت در خون ، عرق و ادرار انسانهاست که توسط فناوری ( DESI ( Desorption Electrospray Ionisation قابل تشخیص است.