ویژگی مترجم گوگل
مترجم گوگل میتواند مکالمه دو نفر که دو زبان مختلف دارند را ترجمه و معنی کند . یعنی مثلا دو نفر با زبان فرانسوی و عربی با هم صحبت میکنند و مترجم گوگل صحبتهای انها را ترجمه میکند .