نوشتن متن روی عکس
برای نوشتن روی عکس با برنامه paint باید این برنامه را در سیستمتان باز کنید.در مرحله بعدی از مسیر file < open file یک عکس دلخواه را برای زیر متن باز کنید. سپس ...